• English
 • Russian
 • Ukrainian
 • Громадська організація«АСОЦІАЦІЯ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ
  УКРАЇНИ»

  Загальна інформація


  Асоціація акушерів-гінекологів України створена Х з’їздом акушерів-гінекологів України 26 вересня 1996 року в м.Одесі, зареєстрована Міністерством юстиції України 9 січня 1997 року за № 818.


  Асоціація акушерів-гінекологів України (надалі — Асоціація) є всеукраїнська громадська організація, яка діє на всій території України, об’єднує фахівців, зайнятих практичною, педагогічною і науково - дослідною діяльністю в галузі акушерства і гінекології.


  Повне найменування:

  • – українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ» (ГО «ААГУ»);
  • – російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АСОЦИАЦИЯ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ УКРАИНЫ» (ОО «ААГУ»);
  • – англійською мовою – PUBLIC ORGANIZATION «ASSOCIATION OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS OF UKRAINE» (PO «AOGU»).

  Основною метою діяльності Асоціації є сприяння науковому і практичному розв’язанню сучасних проблем охорони здоров’я жінки, матері, дитини і сім’ї, підвищенню рівня кваліфікації та захист спільних інтересів членів Асоціації.


  Основними завданнями Асоціації є:

  • • сприяння розробці пріоритетних напрямків розвитку системи охорони здоров’я жінки, матері, дитини та сім’ї, визначення загальної політики з цих питань; сприяння усім ініціативам і розвитку будь-якої діяльності, спрямованої на досягнення мети Асоціації;
  • • представлення інтересів акушерів та гінекологів України в Європейській раді та колегії акушерства і гінекології (EBCOG), та світовій федерації акушерів-гінекологів (FIGO);
  • • вивчення сучасних досягнень науки в галузі акушерства та гінекології; формування банку даних, розширення контактів і обмін досвідом з асоціаціями інших країн, діяльність яких спрямована на охорону здоров’я сім’ї, жінки, матері та дитини;
  • • сприяння підвищенню рівня санітарної культури населення з питань охорони здоров’я жінки, зміцненню репродуктивного здоров’я, статевого виховання та профілактика венеричних захворювань і СНІДу;
  • • пропаганда профілактичного напрямку в охороні здоров’я жінок та дітей, зниження кількості абортів, рівня материнської і дитячої захворюваності та смертності.

  Асоціація у встановленому чинним законодавством порядку:

  • • створює системи консультаційних пунктів з правом юридичної особи з питань психологічної і фізіологічної адаптації жінки під час вагітності, пологів, післяпологового періоду;
  • • сприяє розробці нових підходів до системи навчання акушерів-гінекологів, їх післядипломної підготовки з метою підвищення їх професійної компетенції;
  • • сприяє підвищенню і контролю рівня знань і кваліфікації акушерів-гінекологів України — членів Асоціації;
  • • приймає участь в акредитації, ліцензуванні та атестації профільних медичних установ;
  • • у взаємодії з органами охорони здоров’я сприяє вдосконаленню служби охорони здоров’я матері і дитини;
  • • сприяє проведенню і виконанню наукових і практичних досліджень, бере участь в організації рецензування, підготовки до друку і захисту результатів закінчених робіт;
  • • сприяє організації і проведенню конкурсів, преміювання та інших форм заохочення авторів кращих робіт і активістів Асоціації;
  • • сприяє піклуванню про пенсіонерів акушерів-гінекологів (за віком та інвалідів праці), допомагає пологовим будинкам і лікарням та перинатальним центрам;
  • • сприяє розвитку і поглибленню різнобічного міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я матері і дитини, співробітничає з міжнародними організаціями, вченими і громадськими діячами, у тому числі з країн СНД;
  • • сприяє відповідно з діючим законодавством організації спеціалізованих виставок і аукціонів, виданню на благодійних засадах спеціальної літератури, пов’язаної з діяльністю Асоціації;
  • • сприяє відрядженню членів Асоціації по Україні і за кордон, прийому вітчизняних та іноземних фахівців для розв’язання питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації;
  • • сприяє різним формам навчання лікарів та середнього медичного персоналу з метою підвищення рівня їх знань і кваліфікації в галузі акушерства та гінекології;
  • • приймає участь у проведенні наукових досліджень та розробці практичних рекомендації з проблем гінекології;
  • • приймає участь у громадській експертизі, клінічних випробуваннях нових фармпрепаратів, медичної техніки, методів лікування, які застосовуються в акушерстві та гінекології;
  • • організовує та сприяє проведенню і приймає участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах та інших заходах в Україні та за її межами;
  • • співпрацює з іншими громадськими, державними і приватними організаціями в Україні та за її межами, які займаються охороною здоров’я жінки, матері і дитини;
  • • відряджає своїх представників для участі від імені асоціації в засіданнях, конгресах та інших заходах здійснюваних EBCOG та FIGO, та здійснює іншу діяльність щодо виконання своїх зобов’язань стосовно членства в цих асоціаціях.

  Членство в Асоціації є індивідуальним або колективним. Членами Асоціації можуть бути як окремі громадяни, так і трудові колективи державних, кооперативних та інших об’єднань, підприємств і організацій, які визнають мету і завдання Асоціації, щорічно сплачують членські внески і беруть участь у роботі Асоціації.

  Прийняття у члени Асоціації здійснюється Президією або Виконавчим комітетом Асоціації за особистою заявою громадян чи рішенням трудового колективу установи, організації згідно з Положенням про членство, затвердженим Президією Асоціації.


  Документом, який засвідчує членство в Асоціації, є членський квиток, зразок якого затверджується Виконавчим комітетом.

  Члени Асоціації мають право:

  • – обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації;
  • – вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції з питань, які належать до сфери діяльності Асоціації, брати участь в обговоренні цих питань на робочих засіданнях керівних органів Асоціації;
  • – бути членом інших громад та асоціацій, як в Україні так і за кордоном;
  • – оскаржувати своє виведення з членів Асоціації Президентові Асоціації.

  Члени Асоціації зобов’язані:

  • – активно сприяти реалізації програми і розв’язанню завдань, які стоять перед Асоціацією;
  • – виконувати Статут Асоціації і рішення, які були прийняті її керівними органами;
  • – сплачувати вступні і членські внески (розмір, термін і порядок сплати визначаються Президією Асоціації).

  Ознайомитись зі статутом ГО «ААГУ»